2018.04.25 Đã nhượng quyền kinh doanh cho cửa hàng đầu tiên 2018.04.25 Franchise first store opening 2018.04.25 フランチャイズ1号店オープン