2018.03.10 Franchise start 2018.03.10 Việc nhượng quyền kinh doanh được thực hiện 2018.03.10 フランチャイズ開始