2019.06.06 Nguyên liệu Cafe Việt Nam mở ! 2019.04.05 Liên minh kinh doanh với ProntoNet và Belleza Việt Nam 2018.04.25 Đã nhượng quyền kinh doanh cho cửa hàng đầu tiên 2018.03.10 Việc nhượng quyền kinh doanh được thực hiện 2017.03.10 Material Cafe AEON niigata minami-shop đã đi vào hoạt động 2015.09.20 Material Cafe niigata bandai store đã đi vào hoạt động 2015.09.01 Đã có trang web chính thức của công ty