2019.06.06 Nguyên liệu Cafe Việt Nam mở ! 2018.04.25 Đã nhượng quyền kinh doanh cho cửa hàng đầu tiên 2018.03.10 Việc nhượng quyền kinh doanh được thực hiện 2015.09.01 Đã có trang web chính thức của công ty